Prístupový systém

Elektronická forma kontroly a evidencie vstupov a vjazdov si našla svoje uplatnenie v chránených zónach, strážených parkoviskách a v neposlednom rade ako forma evidencie návštev vďaka dynamickej možnosti prideľovania opravnení. Hlavnou úlohou prístupového systému je zamedzenie voľného pohybu osôb v rámci firemných priestorov a urobiť z nich kontrolované zóny tak, aby bolo možné vedieť kto sa nachádza v kontrolovanej zóne. Identifikačným médiom môže byť identifikačná karta, odtlačok prsta, prípadne iné biometrické hodnoty. Snímače ID médií majú priamu náväznosť na otváranie dverí, brán, turniketov a ostatných mechanických zábran. Všetky zmeny, neopravnené úkony, pokus o vstupy či akékoľvek neštandardné stavy v systéme, spôsobené obsluhou alebo prevádzkou sa zaznamenávajú do databázy. Sledovanie priechodou osôb cez jednotlivé dvere (snímače) je samozrejmosťou, pričom je možné filtrovanie dát podľa osôb, času a kontrolovaných zón. Pristupový systém umožňuje zasielanie reportov o priechodoch osôb, nekorektných záznamoch, alarmových stavoch, prípadne iných pripomienok na e-mail a mobil.

Možnosti prístupového systému:

Biometrická identifikácia - v tomto systéme je identifikačným médiom namiesto bezkontaktnej ID karty biometrický odtlačok prsta ruky. Systém funguje on-line, s možnosťou pridávania a odoberania oprávnení v reálnom čase.
Prepojenie na zabezpečovací systém - prístupový systém počíta ľudí v definovaných zónach prístupového systému, po opustení zóny poslednou osobou je zabezpečovací systém automaticky aktivovaný.
Ovládanie výťahov (kontrolovaný prístup na poschodia na základe prístupových oprávnení) - vo výťahoch sa musí osoba identifikovať ID kartou a na základe jej prístupových oprávnení je jej umožnené navoliť len povolené poschodie. Systém má integrovaný modul evidiencie návštev cez web rozhranie pomocou ktorého je znemožnený nekontrolovaný pohyb návštev po budove.
V prípade ak máte záujem o predvedenie systému s vyššie uvedenými vlastnostami v praxi kontaktujte nás prosím.

 

Ďalej